Общи условия за ползване на интернет сайта www.kurabiika.com

І. Общи положения

1). Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от "Курабийка.Ком" ООД (ЕИК 201254248) на собствения си интернет сайт www.kurabiika.com, за осъществяване на виртуални контакти между търговци и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.kurabiika.com, собственост на " Курабийка.Ком" ООД.

2). Страни по настоящия договор са "Курабийка.Ком" ООД (ЕИК 201254248) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.kurabiika.com

3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.kurabiika.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.kurabiika.com

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.kurabiika.com

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта „Курабийка.Ком” ООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.kurabiika.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „МКурабийка.Ком” ООД.

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта www.kurabiika.com, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на „Курабийка.Ком” ООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на „Курабийка.Ком” ООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт/сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупани суми, които може да използва за закупуване на стоки/услуги чрез www.kurabiika.com

ІІІ. Предмет на договора

1). „Курабийка.ком” ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си www.kurabiika.com

2). Договорът, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „Курабийка.Ком” ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3). „Курабийка.Ком” ООД единствено и само поддържа интернет сайта www.kurabiika.com, като не носи отговорност при следните случаи:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „Курабийка.Ком” ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта www.kurabiika.com;

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „Курабийка.Ком” ООД.;

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „Курабийка.Ком” ООД);

- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.kurabiika.com, независещи от екипа на същия.

4). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „Курабийка.Ком” ООД. Когато потребителят промени потребителското си име, „Курабийка.Ком” ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:

- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда,
- да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология,
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно „Курабийка.Ком” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само,
- да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител,
- да не осъществява достъп извън предоставения,
- да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Курабийка.Ком” ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Курабийка.Ком” ООД.

7). Регистрирайки се в уебсайта на „Курабийка.Ком” ООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на „Курабийка.ком” ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

ІV. Защита на лични данни

1). „Курабийка.Ком” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „Курабийка.Ком” ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Курабийка.ком” ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4). „Курабийка.Ком” ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Курабийка.Ком” ООД.

5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки.

6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.kurabiika.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „Курабийка.Ком” ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.kurabiika.com (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от „Курабийка.ком” ООД за целите на директния маркетинг.

7). „Курабийка.ком” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

8). С регистрацията си в www.kurabiika.com, потребителят разрешава в потребителските му профили www.kurabiika.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Курабийка.Ком” ООД или от офериращите в сайта търговци.

V. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба посредством интернет сайта www.kurabiika.com

1). Зареждайки заглавната интернет страницата www.kurabiika.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, промотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3). В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба по системата за груповото пазаруване. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията потребителят си създава потребителски профил.

4). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текстът на договорът за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител – промотиращ търговец използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.

5). Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. Ако плащането е в брой чрез „кеш терминал”, който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва. При последваща покупка, потребителят може да използва натрупаната сума.

6). След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „Курабийка.Ком” ООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия.

7). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „Курабийка.Ком” ООД. Преводи на парични суми от www.kurabiika.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

VІ. Допълнителни условия

1). „Курабийка.Ком” ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

2). Потребителят-купувач заявява, че е запознат че закупените от него стоки чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50 от ЗЗП, т.е. в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на договора от разстояние за закупуване на предлагана стока в сайта kurabiika.com потребителят има правото да се откаже от договора, като за това не дължи обезщетение с изключение на разноските съгласно разпоредбите на закона. Ако потребителят желае да упражни правото си да върне стоката той се задължава да изпрати до "Курабийка.Ком" ООД и до търговеца от който е закупил стоката заявление за отказ.

3). Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.

4). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

5). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

6). Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „Курабийка.Ком” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!
„Курабийка.Ком” ООД

© 2012 - 2017. Всички права запазени.
Общи условия Контакти Kurabiika.com